Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego
„Paka z Warzywniaka”.

 Art. 1. Wstęp.

 

 1. Sklep internetowy „Paka z Warzywniaka” działający pod adresem internetowym www.pakazwarzywniaka.pl (zwany dalej sklepem), jest prowadzony przez przedsiębiorstwo „Wypożyczalnia Dekoracji Ślubnych - „Made My Day” Milena Kruszelnicka”, ul. Leopolda Staffa 129, 26-110 Majków, (zwane dalej Sprzedawcą/ Usługodawcą), NIP 7962831742, nr konta bankowego 28 1140 2004 0000 3902 8047 6858.

 

 1. Poniższy regulamin został sporządzony na potrzeby konsumentów oraz przedsiębiorców korzystających ze sklepu. Określa zasady korzystania ze sklepu oraz sposób zawierania umowy sprzedaży z klientem na odległość za pośrednictwem sklepu, zgodnie z rozumieniem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.

 

 1. Kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@pakazwarzywniaka.pl oraz pod numerem telefonu 518525485 w godz 9.00 – 17.00.

 

 1. Do korzystania ze sklepu, w celu dokonania zakupu lub zapoznania się z ofertą, konieczne jest posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do internetu, oprogramowaniem umożliwiającym swobodne przeglądanie witryn internetowych, akceptacja plików cookie, dostęp do poczty elektronicznej, posiadanie aktywnego numeru telefonu oraz możliwość dokonania płatności drogą elektroniczną.

 

 1. Dokonując rejestracji, bądź samego zakupu bez rejestracji w sklepie, klient akceptuje bieżący regulamin sklepu.

 

Art. 2. Definicje.

 

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 

Sklep internetowy - sklep internetowy działający pod adresem www.pakazwarzywniaka.pl, prowadzony przez Usługodawcę. 

Sprzedawca, Usługodawca - przedsiębiorstwo „Wypożyczalnia Dekoracji Ślubnych - „Made My Day” Milena Kruszelnicka”, ul. Leopolda Staffa 129, 26-110 Majków,  NIP 7962831742. 

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w sklepie internetowym. 

Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie internetowy, niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego oraz Klient będący osobą fizyczną dokonujący w sklepie zakupów związanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, lecz nie posiadających dla Klienta charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Użytkownik - Osoba korzystająca ze sklepu internetowego. 

Przedsiębiorstwo - Jednostka organizacyjna przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z Art 55. Kodeksu Cywilnego. 

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), 

Konto Klienta – usługa dostępna w sklepie internetowym, polegająca na możliwości rejestracji danego użytkownika, poprzez podanie jego danych niezbędnych do rejestracji (e-mail, hasło) w celu prowadzenia ewidencji danych oraz zamówień tegoż użytkownika, po to, aby ułatwić dokonywanie zakupów w sklepie.  

Produkt – Artykuł dostępny do sprzedaży w sklepie internetowym. 

Regulamin – poniższy regulamin sklepu internetowego Paka z Warzywniaka. 

Umowa sprzedaży -  umowa sprzedaży produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w ramach działalność sklepu internetowego. 

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną -  ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);  

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176) 

Zamówienie – informacja od klienta do usługodawcy, wyrażająca chęć zawarcia umowy sprzedaży, określająca w szczególności liczbę oraz typ produktów. 

Dostawa – proces dostarczenia produktów z wybranego zamówienia dla danego klienta. 

Formularz zamówienia – wirtualny dokument występujący w procesie zamawiania, służący określeniu parametrów zamówienia takich jak ilość i typ produktów, a także zebraniu niezbędnych informacji w celu zorganizowania dostawy takich jak imię, nazwisko, adres oraz telefon do osoby odbierającej zamówienie.  

Formularz rejestracji – formularz umożliwiający utworzenie konta w sklepie. 

Newsletter – broszura marketingowa wysyłana do klientów w celach informacyjnych i/bądź promocyjnych. 

Polityka prywatności – dokument określający zbiór praktyk, obowiązujących przy funkcjonowaniu sklepu internetowego, dotyczących ewidencji, przetwarzania i użytkowania danych podanych przez klientów w celu realizacji zamówień oraz np. działań marketingowych, określająca odpowiedzialność usługodawcy oraz zakres i cel przetwarzania podanych informacji. 

RODO-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy94/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dane osobowe–zgodnie z RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa do identyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

Przetwarzanie–zgodnie z RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

Art. 3. Zapisy ogólne.

 

 1. Sklep internetowy „Paka Z Warzywniaka” prowadzi sprzedaż detaliczną oraz dostawy „pod drzwi” produktów własnych jakimi są gotowe „paki” tzn, zestawy, kompozycje wybranych warzyw i owoców, zapakowanych luzem w opakowaniu typu karton, opieczętowane, różniące się między sobą składem, wagą, ceną oraz nazwą, a także sprzedaż detaliczną i dostawy „pod drzwi” wyrobów gotowych od danych producentów. Wszystkie oferowane produkty są artykułami spożywczymi, należącymi do grupy artykułów szybko psujących się. Sprzedawca oferuje także bezpłatną możliwość zapoznania się z ofertą na stronie. 
 1. Ceny wyrażone są w polskich złotych i uwzględniają podatek VAT (ceny brutto). 
 1. Zamówienia są realizowane na terenie Radomia (woj. mazowieckie). Dalsza destynacja po ewentualnym sprawdzeniu i potwierdzeniu przez sprzedawcę. 
 1. Waga produktu może się w rzeczywistości różnić ok. +/- 10% od stanu podanego w ofercie. Klient godzi się na taki stan rzeczy. 
 1. Ze względu na sezonowość i/lub brak dostępności i/lub nieprzewidziane sytuacje losowe, i/lub duże wahania cen hurtowych danego produktu, faktyczna zawartość paki może się różnić od oferty, o czym klient zostanie poinformowany w miarę możliwości. Sklep dokłada wszelkich starań, aby zamówienie było w całości zgodne z ofertą. 
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu sklepu wynikające z nieprzewidzianych sytuacji losowych. 
 1. Dostawy realizowane są transportem własnym. 
 1. Sprzedawca zaznacza, że zrealizowane będą tylko zamówienia złożone oraz opłacone poprawnie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zlecenia jak opisane w Art 8. 
 1. Sprzedawca dokonuje przetwarzania danych zgodnie ze swoją polityką prywatności (dane są niezbędne w celu realizacji dostawy, są także wykorzystywane do prowadzenia wewnętrznej ewidencji i statystyk, więcej w polityce prywatności). 
 1. Promocje organizowane w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 2. Minimalna kwota zamówienia wynosi 30 pln.

Art. 4. Rejestracja konta klienta.

 

 1. Rejestracja konta jest dobrowolna oraz nie jest wymagana w celu dokonania zamówienia. Jest jednakże rekomendowana w celu ułatwienia kontaktu oraz możliwości ewidencji zamówień oraz śledzenia statusu zamówienia. 
 1. W celu zarejestrowania konta wymagane jest kliknięcie w okno „zarejestruj się” oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego poprzez podanie swojego adresu e mail oraz wpisanie swojego hasła do konta. 
 1. Po podaniu powyższych informacji, klient zostanie poproszony mailowo o potwierdzenie rejestracji i aktywacje konta poprzez potwierdzenie linku otrzymanego w wiadomości. 
 1. Założenie konta nie wymaga dokonywania opłaty, jest darmowe. 
 1. Założenie konta wiąże się z koniecznością akceptacji regulaminu. 
 1. Klient może w każdej chwili wystosować prośbę o usunięcie konta oraz jego danych ze sklepu internetowego. Usunięcie konta jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi warunkami, nastąpi niezwłocznie po zapoznaniu się sprzedawcy z taką prośbą.

 

Art. 5. Złożenie zamówienia.      

 

 1. Złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością akceptacji regulaminu sklepu. 
 1. Użytkownik składa zamówienie poprzez: 

Krok 1. Wybranie produktów i dodanie ich do wirtualnego koszyka,

Krok 2. Kliknięcie przycisku „złóż zamówienie” (lub „zamawiam” bezpośrednio z widoku koszyka, jak w pkt 3-4),

Krok 3. Weryfikacja koszyka (sprawdzenie ilości i typu produktów), a także wybór sposobu płatności, 

Krok 4. Kliknięcie przycisku „zamawiam”,

Krok 5a. Dla klientów niezarejestrowanych wypełnienie formularza zamówienia polegającego na podaniu informacji niezbędnych do realizacji dostawy (imię, nazwisko, adres dostawy, telefon komórkowy osoby odbierającej zamówienie),

Krok 5b. Dla klientów zarejestrowanych, weryfikacja danych wysyłkowych i wprowadzenie ewentualnych zmian. 

Krok 6. Kliknięcie przycisku „podsumowanie”, ostateczna weryfikacja zamówienia,

Krok 7. Kliknięcie „potwierdzam zakup”. Następuje złożenie zlecenia z obowiązkiem zapłaty.

 

 1. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma maila z potwierdzeniem dokonanego zakupu. W chwili otrzymania maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia następuje zawiązanie umowy sprzedaż. 
 1. Po dokonaniu płatności i wpłynięciu środków na konto sklepu, zlecenie zostanie przekazane do realizacji. 
 1. Śledzenie statusu zamówienia jest możliwe dla zarejestrowanych użytkowników z poziomu panelu klienta. 
 1. Zamówienia są przyjmowane 24/ 7 dni w tygodniu.

 

Art. 6. Sposoby płatności

 

 1. Płatności przyjmowane są drogą elektroniczną na zasadzie przedpłaty. Można ich dokonać:

 

 1. Przelewem tradycyjnym bezpośrednio na konto sklepu (nr konta bankowego 28 1140 2004 0000 3902 8047 6858) lub;

 

 1. Przelewem online lub płatność kartą za pośrednictwem serwisu płatności bezgotówkowych PayU (lista obsługiwanych banków dostępna na stronie).

 

 1. Sklep obsługuje płatności BLIKI'em.

 

 1. Sklep na chwilę obecną, zgodnie ze swoją polityką covidową, nie przyjmuje płatności gotówką oraz kartą u dostawcy.

 

Art. 7. Warunki dostawy

 

 1. Warunkiem realizacji dostawy jest prawidłowe złożenie zamówienia oraz dokonanie wymaganych płatności. 
 1. Dostawa jest darmowa przy zamówieniach powyżej 110 pln, na terenie Radomia. 
 1. Przy dostawach poniżej 110 pln dostawa jest płatna 10 pln. 
 1. Dostawa jest realizowana transportem własnym bezpośrednio przez pracownika sklepu.

 2. Dostawy realizowane są do 3 dni roboczych od czasu otrzymania płatności. Wyjątek stanowią dostawy produktów z Farmy Świętokrzyskiej - dostawy realizowane są w każdą, pracującą środę. Możliwe jest ustalenie konkretnej daty dostawy po wcześniejszym potwierdzeniu tej informacji ze strony sklepu.

 3. Klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie dzień przed planowaną dostawą. Jeśli klient nie będzie mógł w tym czasie odebrać przesyłki, zobligowany jest poinformować sklep o tym fakcie. Dostawa wtedy jest przekładana na najbliższy dogodny termin.

 4. Dostawa odbywa się „pod drzwi”. Produkty są zostawiane pod wskazanym adresem bez fizycznego kontaktu dostawca – odbiorca. W miarę możliwości pracownik sklepu będzie informował odbiorcę na ok godzinę przed planowaną dostawą. W trakcie samej dostawy pracownik dzwoni domofonem lub telefonem i informuje o zrealizowaniu dostawy i pozostawieniu przesyłki do odbioru. W przypadku sytuacji, gdy dostawca nie zastanie odbiorcy, przesyłka będzie zostawiona pod wskazanym adresem, pod drzwiami lub innym miejscu, z wyjątkiem pkt. 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty wynikające z późnego odebrania przesyłki spod drzwi.

 5. W sytuacji gdy odbiorca jest nieobecny, nie ma z nim kontaktu, a warunki otoczenia uniemożliwiają bezpieczne pozostawienie przesyłki (np. dostawa na teren ogrodzonej posesji, bez zadaszenia, w trakcie opadów deszczu) przesyłka zostanie na aucie dostawcy, a klient ma możliwość odebrania jej z auta bezpośrednio od dostawcy, w tym samym dniu, po wcześniejszym kontakcie i ustaleniu tego ze sklepem.

 6. W przypadkach nieobecności odbiorcy opisanych w pkt 7 i 8. dostawę uznaje się jako zrealizowaną prawidłowo.

 

Art. 8. Odmowa realizacji zamówienia

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania, bądź wstrzymania wykonania zamówień w sytuacjach kiedy:
 • zamówienie zostało złożone w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiając jego wykonanie;
 • klient nie dokonał płatności za zamówione produkty;
 • ustalenie miejsca i daty dostawy nie doszło do skutku;
 • klient naruszył regulamin sklepu;
 • realizacja zamówienia okazałaby się stratna dla sklepu (np. w przypadku nagłego wzrostu ceny hurtowej jakiegoś produktu). W takim wypadku klient zostanie poinformowany oraz zostanie zapoznany z opcją alternatywną. W przypadku niemożności realizacji zlecenia, płatności zostaną niezwłocznie zwrócone na konto klienta.

 

Art. 9. Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. W związku z faktem, iż sklep oferuje sprzedaż w większości artykułów spożywczych, należących do grupy artykułów szybko psujących się, przy zawieraniu umowy sprzedaży na odległość, zastosowanie ma zapis „Artykuł 38 z Ustawy o prawach konsumenta”:


  „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:


(…)

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,  wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym         opakowaniu,  której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. (…)”.

 

 1. Sklep dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy przez klienta, w przypadku towarów szybko psujących się, kiedy umowa została zawarta z wyprzedzeniem, a klient chce odstąpić od niej także odpowiednio wcześnie, tzn w momencie kiedy nie rozpoczął się jeszcze w pełni proces realizacji zamówienia. Przykład: Klient złożył   zamówienie z dostawą za dwa tygodnie i po tygodniu chce się wycofać z transakcji,  a proces realizacji zamówienia faktycznie się jeszcze nie rozpoczął w pełni. W takim  wypadku sklep zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrzenia każdego  oświadczenia, do zwrotu 85% wartości zamówienia na pokrycie kosztów operacyjnych, do dokonania zwrotu płatności w terminie do 30 dni roboczych od daty rozpatrzenia oświadczenia.

 

 1. W przypadku ewentualnych produktów nie podlegających pod zapis art.9 pkt 1, klient ma prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od daty zakupu, bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres mailowy Sprzedawcy. 
 1. Oświadczenie powinno zawierać dane kupującego, nr zamówienia, numer konta bankowego do zwrotu należności, potwierdzenie zakupu, opis woli wnioskującego, opis/ nazwę zwracanych produktów. 
 1. Klient powinien zwrócić produkt w postaci nienaruszonej, w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszty zwrotu produktów pokrywa klient.
 1. Sprzedawca zwraca należności na konto podane w oświadczeniu przez klienta, w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwróconego produktu.
 1. Sprzedawca zastrzega prawo do niezwracania należności, w przypadku nie wywiązania się z pkt 5, 6.
 1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

Wzór formularza odstąpienia od umowy.

Data                                                                                                                        

 

Dane klienta

 

Niniejszym informuję o swoim odstąpieniu od umowy sprzedaży dotyczącej produktów:

- …........
- …........

- …........

- …........

 

Data zawarcia umowy sprzedaży:
Data dostarczenia produktów:

Imię nazwisko odbiorcy:

Adres odbiorcy:

Nr zamówienia:

Nr Rachunku bankowego do zwrotu należności:

 

Pkt. 9. Reklamacje

 

 1. Sprzedawca winien jest dostarczać klientowi produkty niewadliwe.

 

 1. W przypadku istnienia wady lub niezgodności zamówionego produktu, za wyjątkiem sytuacji opisanej w artykule 3 regulaminu, akapit 4, 5, klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

 

 1. Ustawowy termin na złożenie reklamacji w stosunku do artykułów żywnościowych wynosi 3 dni od daty sprzedaży lub otrzymania towaru przez klienta.

 

 1. Reklamacje należy składać mailowo na adres biuro@pakazwarzywniaka.pl. W temacie maila wpisując „Reklamacja – imię nazwisko osoby zamawiającej, data dostawy”

 

 1. W treści reklamacji rekomenduje się zamieszczenie opisu wady, wraz z załączonym dowodem zakupu oraz zdjęciem wady produktu.

 

 1. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi najszybciej jak to możliwe, nie później niż 14 dni od daty jej otrzymania przez sprzedawcę. Klient zostanie poinformowany mailowo o wyniku rozpatrzenia.

 

Pkt 10. Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w regulaminie. Dla zamówień sprzed zmiany, aktualne pozostają przepisy które obowiązywały w trakcie składania zamówienia.
 2. Nowy regulamin wchodzi w życie po 7 dniach od opublikowania zmiany.
 1. Zarejestrowani klienci zostaną poinformowani o zmianach drogą mailową.
 1. W przypadku niezaakceptowania zmian, klient winien o tym poinformować sprzedawce drogą mailową. Jest to równoznaczne z prośba o usunięcie konta z serwisu.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych.
 1. W przypadku pozasądowego rozpatrywania roszczeń klient ma prawo do:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,
 • skorzystania z pozasądowego rozpatrywania roszczeń na platformie unijnej ODR działającej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr

 • Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl